Panele Ferrum Floors objęte są 10 i 15 letnią gwarancją. Idealnym wyglądem podłóg możesz cieszyć się przez wiele lat dzięki dodatkowo wzmocnionej mineralnej powierzchni. Nad najwyższą jakością naszych produktów czuwają wysokiej klasy eksperci i doświadczona kadra – wszystko to w ramach Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

Gwarancja SWISS KRONO na panele podłogowe 

1. Przedmiot gwarancji

1.1. SWISS KRONO sp. z o.o. z siedzibą w Żarach, 68-200, ul. Serbska 56, producent, udziela gwarancji na parametr odporności paneli laminowanych na ścieranie.

Producent gwarantuje, że wzór (rysunek) laminowanych paneli podłogowych nie ulegnie przetarciu na powierzchni większej niż 1 cm2 na jednym panelu, podczas ich eksploatacji zgodnie z przeznaczeniem oraz „Zasadami montażu i użytkowania. Gwarancji” określonymi powyżej.

1.2. W zależności od klasy odporności na ścieranie AC (wg normy PN-EN 13329) okres gwarancji, liczony od daty zakupu, wynosi odpowiednio:

  • na panele podłogowe AC3 – 10 lat w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • na panele podłogowe AC4 - w pomieszczeniach mieszkalnych 15 lat (podłogi marki PLATINIUM 20 lat), w pomieszczeniach użyteczności publicznej 5 lat;
  • na panele podłogowe AC5 - w pomieszczeniach mieszkalnych 30 lat, w pomieszczeniach użyteczności publicznej 8 lat.

1.3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w kupionych laminowanych panelach podłogowych. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych z innych przyczyn, w tym uszkodzeń mechanicznych oraz wad będących następstwem nieprawidłowego montażu paneli, ich zastosowania niezgodnie z przeznaczeniem lub użytkowania niezgodnie z wymogami określonymi w „Zasadach montażu i użytkowania. Gwarancji”.

1.4. Starcia na krawędziach paneli nie są objęte gwarancją.

2. Zgłaszanie reklamacji z tytułu gwarancji producenta

2.1. W przypadku wykrycia wady paneli podłogowych kupujący składa reklamację w miejscu zakupu paneli, nie później niż 30 dni od dnia jej stwierdzenia.

2.2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy określić dekor (nazwę lub nr wzoru), ilość (m2 lub sztuki), numer identyfikacyjny reklamowanych paneli (nadruk na spodzie panelu), miejsce użytkowania oraz podać uzasadnienie reklamacji i wskazać jedno z żądań, o których mowa w punkcie 3.2.

2.3. Do reklamacji należy dołączyć kopię dowodu zakupu paneli, w miarę możliwości także dokumentację fotograficzną, wyraźnie pokazującą zgłaszaną wadę.

2.4. Producent zaleca przechowywać dwie próbki z zakupionych paneli (1 szt. z początku i 1 szt. z końca panelu o długości ok. 20 cm z pełnej szerokości), aby w przypadku ewentualnej reklamacji można było przeprowadzić badania kontrolne.

3. Rozpatrzenie reklamacji

3.1. W celu zweryfikowania zasadności roszczenia gwarancyjnego producent (gwarant) zastrzega sobie, za zgodą kupującego, prawo do oględzin reklamowanej podłogi w miejscu użytkowania.

3.2. W razie uznania reklamacji gwarant zobowiązuje się do wymiany wadliwych paneli na wolne od wad lub obniżenia ceny proporcjonalnie do stwierdzonego stopnia wadliwości.

3.3 W przypadku braku możliwości wymiany reklamowanych paneli na identyczne, kupujący jest uprawniony do swobodnego wyboru paneli z aktualnej oferty SWISS KRONO sp. z o.o., z uwzględnieniem różnicy pomiędzy ceną uiszczoną za panele reklamowane a ceną paneli wybranych na wymianę.

3.4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez gwaranta wynosi 30 dni.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Zasięg ochrony gwarancyjnej - terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.