Instrukcja montażu

TRANSPORT
Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire powinna być transportowana oraz przechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.

SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE
Do przechowywania płyty najkorzystniej jest przeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jest również magazynowanie płyt pod zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie była narażona na opady atmosferyczne.
SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY
Jeśli niemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równe podłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem oraz umożliwić płytom dostęp powietrza.
Zanim płyta zostanie użyta na budowie, zaleca się co najmniej 24-godzinny okres aklimatyzacji w nowych warunkach. Według zasad ochrony i zabezpieczenia materiałów drewnopochodnych, zaleca się aby wilgotność płyty podczas montażu nie przekraczała 15%. Przy tym poziomie wilgotności wyklucza się możliwość wystąpienia szkodliwych grzybów i pleśni.


Płyty SWISS KRONO OSB/3 muszą być bezwzględnie zabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczas magazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast po zamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach zabezpieczyć odpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
W płycie SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire poddanej jednak działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasu mogą nieznacznie napęcznieć brzegi, zgodnie z normą: SWISS KRONO OSB/3 do 15 %. Być może konieczne będzie przeszlifowanie brzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementów wykończeniowych, takich jak na przykład dachówka bitumiczna na dachu.

Każda płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędzi prostej powinna być ułożona tak (nadrukiem do góry lub do dołu), aby można było w przyszłości zidentyfikować płytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma znaczenia - czy płyta będzie ułożona nadrukiem do góry czy do dołu.
Płyta o krawędzi frezowanej na pióro i wpust - ma swoją stronę lewą i prawą. Strona prawa - jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką i równą powierzchnię. Na lewej stronie- w miejscu łączenia płyt- widoczna będzie niewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchni płyty.

Jeżeli płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowo pozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.

PODŁOGA

Płyty o krawędziach prostych łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie, podczas opadów atmosferycznych, należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.

W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem należy zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi.
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na podłodze należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, mają one inną charakterystykę hartowania. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1cm pomiędzy podłogą a ścianą.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu legarów i grubości zastosowanej płyty dla budownictwa mieszkaniowego:

 Rozstaw legarów [mm]

 400

 500

 600

 Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB/3 SF-B [mm]

 15-18

 18-22

 22

ŚCIANA

Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na ścianach mogą być montowane poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okien bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płyty na poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków od 400 do 600 mm.

Do mocowania płyt ściennych należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga 

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednich i co 15 cm na łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co 10 cm. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.
 

DACH

Przed montażem poszycia należy sprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe. Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, które zmoczył deszcz należy niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lub gontów. Nieogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane. Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutu poziomego wentylowanej przestrzeni. 

Łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegi płyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3mm, by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóch podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijania płyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy, zachowując niezbędne przepisy BHP.

Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominowe poszycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną z obowiązującym Prawem Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosować wszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości.
Do mocowania płyt SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lub pierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga

Czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lub kratownicach i co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejsza niż 1 cm.

Szacunkowa tabela zależności rozstawu krokwi lub kratownic i grubości zastosowanej płyty, dla dachów stromych o nachyleniu powyżej 14 :

 Rozstaw krokwi lub kratownic [mm]

 600

 800

 1000

 Sugerowana grubość płyty SWISS KRONO OSB/3 SF-B [mm]

 12

 15

 18

Płyta SWISS KRONO OSB/3  Stop Fire przeznaczona jest do stosowania w budownictwie zgodnie z normą PN-EN 13986 w zakresie grubości 12-22 mm.

UWAGA

Dla płyt SWISS KRONO/KRONOPLY OSB/3 SF-B z klasyfikacją ogniową B-s2,d0 obowiązują poniższe warunki zastosowania zgodnie z raportem klasyfikacyjnym:

 • Zastosowanie wolnostojące z odstępem ≥ 40mm od graniczących materiałów budowlanych klasy Euro A1  lub A2 o grubości ≥ 6mm.
 • Mocowanie mechaniczne do konstrukcji z profili metalowych z odstępem ≥ 40 mm od graniczących materiałów budowlanych klasy Euro A1  lub A2 o grubości ≥ 6mm.
 • Mocowanie mechaniczne do litych podłoży mineralnych klasy Euro A1 lub A2 o gęstości ≥ 450 kg/m3 i grubości ≥ 6mm.
 • Mocowanie mechaniczne do podłoży z drewna lub sklejki o gęstości ≥ 450 kg/m3  i grubości  ≥ 12mm.

Dla płyt podłogowych SWISS KRONO/KRONOPLY OSB/3 SF-B z klasyfikacją ogniową Bfl-s1 opcjonalnie płyty mogą być nakładane lub klejone do podłoża z drewna i materiałów drewnopochodnych lub podłoża klasy Euro A1  lub A2.

Stosowanie z innymi materiałami budowlanymi, zastosowanie innych odstępów, mocowań, użycie innych spoin/łączeń, innych grubości lub gęstości, innych powłok niż podane w raporcie, mogą na tyle negatywnie wpłynąć na reakcje wyrobu na ogień, że klasyfikacja podana w raporcie przestanie obowiązywać. Reakcja na ogień przy innych parametrach wymaga osobnego badania.  

Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire powinny być stosowane na podstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymagania odpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.- rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z 1999r., poz.140).
W przypadku innych zastosowań, nie zawartych w niniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować się bezpośrednio z producentem płyty.

Impregnacja i zabezpieczenie płyty

Jest to rozwiązanie tylko tymczasowe. Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire należy jak najprędzej bezwzględnie zabezpieczyć przed bezpośrednim wpływem warunków atmosferycznych, aby wilgotność płyty nie przekroczyła 15%.

Technologia wykonania:

Płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire nie trzeba szlifować.

Impregnaty tylko na bazie oleju mineralnego i syntetyczne. Impregnaty są rzadkie, łatwo wchłaniają się, zabezpieczają płytę SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire przed wilgocią wchłaniają się i zabezpieczają płytę SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire przed wilgocią i korozją biologiczną.

Impregnat nanosimy pędzlem lub wałkiem, minimum 2-3 warstwy, w zależności od wyglądu i wymagań. Przykładowe materiały: (Nie zalecane są impregnaty na bazie soli, ponieważ sól zatrzymuje wilgoć w komorze ściany i powoduje korozję Elementów powoduje korozję elementów metalowych).

 

Klejenie płytek ceramicznych oraz parkietu na płycie SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire

Aby dobrze użytkować podłogę pokrytą ceramiką, musimy zapewnić jej dużą sztywność. Użycie grubszych płyt jako podpodłogi lub warstwy dolnej razem ze zmniejszonymi rozstawami podpór poprawi funkcjonowanie podłogi. Zalecana grubość płyty 25 mm. Zaleca się przyklejenie płyty do podpór za pomocą kleju montażowego.

Nie należy chodzić po świeżo położonych kafelkach, dopóki klej nie wyschnie, by uniknąć ich pękania.

Stosowanie elastycznych klejów cementowych
Jest to rozwiązanie pozwalające przyklejać płytki ceramiczne, terakotę, grys bezpośrednio do płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire.

Technologia wykonania:

 • Powierzchnię płyty przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40-60.
 • Naciąć kratkę o oczku 5 cm, o głębokości cięć max. 1 mm na całej powierzchni płyty.
 • Zagruntować płytę gruntem akrylowym. Jest to grunt na bazie wody, w wyniku czego włókna drewna "podnoszą się", zwiększając przyczepność.
 • W pomieszczeniach o dużej wilgotności zaizolować płytę folią w płynie, z wywinięciem na ścianę ok. 30 cm.
 • Stosować klej o wysokiej elastyczności.
 • Po położeniu płytek, fugi (min. 4 mm) wypełnić elastyczną zaprawą.
 • Sugeruje się użycie kafelek z gładką powierzchnią tylną max. 20 x 20 cm.

Stosowanie klejów dyspersyjnych lub dwuskładnikowych epoksydowych
Jest to rozwiązanie pozwalające przyklejać płytki ceramiczne, terakotę, grys bezpośrednio do płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire.

Technologia wykonania:

 • Powierzchnię płyty przeszlifować papierem ściernym o gradacji 40-60.
 • Stosować klej elastyczny dyspersyjny lub epoksydowy dwuskładnikowy
 • Po położeniu płytek, fugi (min. 4 mm) wypełnić elastyczną zaprawą. Technologia ta nadaje się również pod płytki PCV.

Klejenie parkietu na płycie SWISS KRONO OSB/3
Stosowanie klejów dyspersyjnych lub dwuskładnikowych epoksydowych. Jest to rozwiązanie pozwalające przyklejać klepki parkietowe, mozaikę bezpośrednio do płyty SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire.

Technologia wykonania:

 • Powierzchnię płyty przeszlifować papierem ściernym o gradacji 60-80.
 • Stosować klej elastyczny, dyspersyjny lub dwuskładnikowy epoksydowy.
 • Nie stosować kleju na lepikach!

 

Przykłady elewacji oraz kładzenie tynku na płycie SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire

PRZEKROJE ŚCIAN

Elewacja z płyty cementowej

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Wiatroizolacja
 8. Łata dystansowa z OSB
 9. Przestrzeń wentylacyjna
10. Płyta cementowa z tynkiem mineralnym

Cegła elewacyjna

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Wiatroizolacja
 8. Przestrzeń wentylacyjna
 9. Kotwa
10. Cegła elewacyjna

Elewacja z dociepleniem wełną mineralną i tynkiem mineralnym

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Wełna mineralna 
 9. Cienkowarstwowy, mrozoodporny system tynku mineralnego

Siding winylowy

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Wiatroizolacja
 8. Siding winylowy


  Elewacja z tynkiem mineralnym na siatce Leduchowskiego

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Tektura bitumizowana
 8. Siatka Leduchowskiego
 9. Cienkowarstwowy, mrozoodporny system tynku mineralnego

Elewacja z sidingiem drewnianym

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Wiatroizolacja
 8. Przestrzeń wentylacyjna
 9. Łata dystansowa
10. Elewacja z desek drewnianych

Kładzenie tynku na płycie SWISS KRONO OSB/3

Jest to rozwiązanie pozwalające otynkować budynki z poszyciem wykonanym z płyty SWISS KRONO OSB/3.

Technologia wykonania:

 • Płyta SWISS KRONO OSB/3 musi być zamocowana zgodnie z instrukcją montażu. Należy stosować płytę o krawędziach prostych z zachowaniem szczeliny dylatacyjnej ok. 3 mm wokół płyty.
 • Do powierzchni płyty przymocować za pomocą zszywek tekturę bituminizowaną.
 • Następnie przymocować stalową siatkę Leduchowskiego jako główny stelaż nośny pod warstwy tynku (20 szt. łączników na m2).
 • Nanieść cienkowarstwowy klej z systemu dociepleń. Tak przygotowaną ścianę otynkować cienkim tynkiem mineralnym lub silikatowym (nie akrylowym) jako składnik kompleksowego systemu dociepleń.

Elewacja z tynkiem mineralnym na siatce Leduchowskiego

 1. Płyta gipsowo-kartonowa lub Fermacell
 2. Opóźniacz pary (paroizolacja)
 3. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 4. Konstrukcja ściany
 5. Wełna mineralna Rockwool
 6. Płyta SWISS KRONO OSB/3 Stop Fire
 7. Tektura bitumizowana
 8. Siatka Leduchowskiego
 9. Cienkowarstwowy, mrozoodporny system tynku mineralnego

System wyrównywania podłóg

Akustyka stropów