SWISS KRONO w Żarach swoimi działaniami redukuje emisję CO226.11.2020

Zmiany klimatyczne, których nasilenie obserwujemy w ostatnich latach to już nie tylko przedmiot dyskusji naukowców, ale coraz istotniejszy element debaty publicznej. Wynika ona z tego, że skutki tych zmian np. powodzie, susze, okresy upałów, ulewy odczuwamy sami bezpośrednio.

Za główną przyczyną „globalnego ocieplenia” uważa się wzrost stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. W celu ograniczenia dalszego wzrostu średniej globalnej temperatury niezbędne jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do połowy XXI wieku. Taki cel został ujęty w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym, podpisanym w 2015 r. przez 192 krajów, w tym UE.

Komisja Europejska przedstawiła  w grudniu 2019 r. dalej idące cele ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zawarte w dokumencie Europejski Zielony Ład. Zakłada on, że Europa będzie neutralna dla klimatu do 2050 r. Stanie się tak jeśli Parlament Europejski i Rada przyjmą nowe prawo o klimacie. Obecny pośredni cel redukcji emisji UE do 2030 r. wynoszący 40%, zostałby wtedy zaktualizowany do bardziej ambitnego poziomu.

Neutralność emisyjna, inaczej zwana zerową emisją netto lub neutralnością klimatyczną, to równowaga między emisjami CO2 a jego pochłanianiem z atmosfery przez lasy, gleby, oceany zwane pochłaniaczami dwutlenku węgla. W celu osiągnięcia neutralności emisyjnej, wszystkie światowe emisje gazów cieplarnianych będą musiały zostać zrównoważone przez pochłanianie dwutlenku węgla. (www.europarl.europa.eu). Nasz, ludzi wpływ na osiągnięcie neutralności klimatycznej ogranicza się właściwie do kontroli emisji gazów cieplarnianych.

Firma SWISS KRONO sp. z o.o. w Żarach jest wiodącym producentem płyt drewnopochodnych w Polsce. Roczna produkcja to ponad 1,5 mln m3 bardzo szerokiego wachlarza płyt tj. płyty OSB, płyty wiórowe surowe i laminowane, płyty MDF, panele podłogowe, blaty kuchenne.

Jednym z priorytetów SWISS KRONO jest dbałość od środowisko. Firma wydała ponad 100 mln zł w ostatnich latach na inwestycje związane z ochroną środowiska. Najważniejsze z nich to dwa nowoczesne elektrofiltry oczyszczające gazy pochodzące z suszarń materiału drzewnego stosowanego do produkcji wszystkich rodzajów płyt surowych.

Firma od lat prowadzi również działania mające na celu ograniczenie emisji CO2. Już na początku swojego istnienia firma zrezygnowała ze stosowania węgla jako paliwa. W kolejnych latach rezygnowano z oleju grzewczego. Od roku 2012 zaczęto systematycznie ograniczać zużycie gazu ziemnego, który był podstawowym źródłem energii. Jego udział w całym bilansie energii wynosił w roku 2012 - 25%. Obecnie jest to poniżej 5%.

Gaz – paliwo kopalne zostało zastąpione częściowo biomasą, która jako paliwo odnawialne ma neutralny wpływ na bilans CO2, oraz odzyskiem ciepła z innych procesów. Odzysk ciepła pozwolił na ograniczenie ilości spalanych pyłów powstających podczas produkcji płyt, które też stanowią biomasę. Dzięki realizowanym w ciągu ostatnich 8 lat inicjatywom udało się zmniejszyć zużycie pyłu do produkcji energii cieplnej o 38%.

W ramach zakładu SWISS KRONO w Żarach funkcjonuje wydział chemiczny wytwarzający żywice potrzebne do produkcji płyt drewnopochodnych. Około 25% tych żywic zużywane jest na miejscu, pozostałe sprzedawane są do różnych fabryk w całej Europie.

Od 2000 roku wykorzystujemy energię cieplną uwalnianą podczas chłodzenia urządzeń w produkcji chemicznej do suszenia włókien MDF. Około 40% energii cieplnej potrzebnej do tego celu pochodzi z tej wysokotemperaturowej reakcji produkcji żywic organicznych.

Gunnar Geppert, członek zarządu SWISS KRONO opracował innowacyjną metodę wykorzystania „odpadowej” energii cieplnej powstającej podczas procesów absorpcji chemicznej do podsuszenia wiórów drzewnych do produkcji płyt OSB. Ciepło to, ze względu na jego niską temperaturę ok. 40°C do tej pory nie było wykorzystywane. Jednak dzięki modyfikacji procesu chemicznego temperatura wody chłodzącej została podniesiona do 65°C. Pozwoliło to na efektywne ekonomicznie wykorzystanie tego ciepła do wstępnego suszenie wiórów OSB w suszarni taśmowej. Od kwietnia 2019 r. 35% energii do wstępnego suszenia wiórów do produkcji płyt OSB w SWISS KRONO pochodzi z reakcji niskotemperaturowej w zakładzie chemicznym. „Opracowany przez nas proces jest bardzo innowacyjny. Dlatego w najbliższej przyszłości chcemy ubiegać się o patent" - podkreśla Gunnar Geppert.

Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów reakcji w zakładzie chemicznym daje duże oszczędności finansowe dzięki zmniejszeniu zużycia gazu. Dzięki różnym inwestycjom technicznym poczynionym w SKPL w ciągu ostatnich ośmiu lat, zużycie gazu zostało zredukowane do zaledwie 10% w stosunku do pierwotnego poziomu. W tym samym stopniu zmniejszyliśmy emisję szkodliwego gazu cieplarnianego CO2 przez naszą firmę.

Wykorzystanie ciepła absorpcyjnego z produkcji chemicznej ma jeszcze inne zalety. Lepsze chłodzenie reaktorów wytwarzających żywice zwiększyło efektywność produkcji. Ponadto zapotrzebowanie na wodę do chłodzenia zostało zmniejszone o ok. 25%.

Wszystkie prowadzone do tej pory działania zmniejszyły wydatek energii pierwotnej na wyprodukowaną jednostkę płyt w naszym zakładzie aż o 15%.

Kolejnymi działaniami, które przyczyniają się do zmniejszenia konsumpcji energii i do redukcji emisji CO2, było wprowadzenie inteligentnego oświetlenia LED w magazynach oraz zastępowanie spalinowych wózków widłowych elektrycznymi. Dzięki zmianie oświetlenia w magazynach zużycie prądu w stosunku do tradycyjnych źródeł spadło 14-krotnie. Już ponad połowa wózków widłowych w naszym zakładzie to wózki akumulatorowe. Ostatnio zakupiliśmy wózek akumulatorowy, który może podnosić towary o masie nawet 15 t.

W SWISS KRONO nieustannie planowane są kolejne inwestycje, które pozwolą zoptymalizować zużycie energii, ograniczyć emisję CO2 a także zredukować koszty. Jest to droga, którą muszą obecnie dążyć wszystkie nowoczesne i odpowiedzialne firmy.

Gunnar Geppert, Jędrzej Kasprzak

Literatura:

www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20190926STO62270/czym-jest-neutralnosc-emisyjna-i-jak-mozemy-ja-osiagnac-do-2050-r

Urszula Luboińska, Emisja gazów cieplarnianych. Wybrane zagadnienia dotyczące emisji CO2 w Polsce Opracowania tematyczne OT–683, Kancelaria Senatu, Warszawa 2020

Powrót